2019-04-04 11:30:00

AB Traction: Traction publicerar årsredovisningen för 2018 och anger värdeförändring på noterade aktieinnehav och räntebärande placeringar

Tractions årsredovisning för 2018 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.traction.se

Värdeförändringar på noterade aktieinnehav inkl. räntebärande placeringar sedan 31 december 2018 uppgår till cirka 114 Mkr per den 31 mars.

Traction kommer att publicera årsberättelsen för 2018 inom kort. Den tryckta versionen av årsberättelsen kommer kunna beställas genom e-post till post@traction.se.

AB Traction

Petter Stillström
Verkställande direktör
Tel: 08-506 289 00

Denna information är sådan information som Traction är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 APRIL 2019 kl. 11:30 CET. 

Årsredovisning 2018