Belships kjøper britisk gass-rederiDato:Ons, 16/10 1996 Belships Co.

Belships har i dag inngått en avtale om å kjøpe det britiske rederiet Gibson Gas Tankers (GGT). Rederiet er eiet av Anchor Holding Limited (Anchor), et selskap kontrollert av SE-Banken.

Belships har i dag inngått en avtale om å kjøpe det britiske rederiet Gibson Gas Tankers (GGT). Rederiet er eiet av Anchor Holding Limited (Anchor), et selskap kontrollert av SE-Banken.

Gibson Gas Tankers eier fem LPG-skip i ulik størrelse mellom 2.200 og 8.400 kubikkmeter. Med unntak av ett eldre skip som ligger i opplag, er flåten bygget i 80- og 90-årene og skipene er beskjeftiget med opptil ett års varighet. Markedsverdien av skipene er satt til USD 62 millioner.

Belships overtar, ifølge avtalen, 60% av aksjene i Gibson Gas Tankers og har også mulighet til å overta de resterende 40%. Den omforente nettoverdien på GGT er satt til USD 28 millioner.

Den 60%-andelen av selskapet som Belships overtar i denne omgang gjøres opp med en kombinasjon av kontanter, ansvarlig lån og en rettet emisjon. Kontantandelen er på USD 2,1 millioner, det ansvarlige lånet er på USD 9,8 millioner, mens den andelen av oppgjøret som skjer i Belships-aksjer tilsvarer en verdi på USD 4,9 millioner. Transaksjonen forventes gjennomført i november.

Den rettede emisjonen mot Anchor skjer til kurs NOK 30,50 pr. aksje, noe som innebærer at selskapet vil utstede vel Ún million nye aksjer. Kursen gjenspeiler de to avtalepartenes oppfatning av substansverdiene i Belships. Anchor vil etter emisjonen sitte med vel 7% av aksjene i Belships og blir dermed fjerde største aksjonær i selskapet.

Gasstank har til nå ikke vært en del av Belships-gruppens strategi. Belships arbeider innenfor handysize- og panmax bulk-segmentene, foruten innenfor produkttank. Kjøpet av GGT må således sees på som en situasjonsbestemt kommersiell mulighet fremfor en varig endring av Belships satsingsområder.

Gibson Gas Tankers har sitt hovedkontor i Edinburgh. Driften av de fem gasstankskipene vil fortsatt skje derfra, mens det kommersielle ansvaret vil ligge i Oslo.

Nærmere opplysninger ved adm.direktør Sverre J. Tidemand eller finansdirektør
Jo Eric von Koss, telefon 2252 7600.

Belships Hugin