Date: 22 February 2007

RIDH - RAPPORT 4. KVARTAL 2006


- Årets resultat før skatt ble NOK 50,1 mill. hvorav NOK 14,0 mill. i 4. kvartal
- Normalisert resultat før skatt ble NOK 54,6 mill. hvorav NOK 19,8 mill. i 4. kvartal
- Intensjonsavtale med CGG for Arrow Seismic`s nybygg 534
- Kjøp og overtagelse av `Polar Explorer` og `Polar Pearl` gjennom Arrow Seismic for ombygging til 2D/source skip innen marin seismikk
- Kontraktsreserve på NOK 3,3 milliarder 

Hovedtall
I nedenstående beskrivelse er sammenligningstall for henholdsvis 4. kvartal 2005 og pr. 31. desember 2005.
 
4. kvartal 2006
Konsernets resultat før skatt var NOK 14,0 mill. (NOK 107,8 mill.). Korrigert for urealisert disagio og reversering av nedskrivninger (4. kvartal 2005) var resultat før skatt NOK 19,8 mill. (NOK 18,3 mill.). Resultat og utvannet resultat pr. utestående aksje var NOK 0,53 (NOK 26,80).
 
Konsernets charterinntekter og andre driftsinntekter var NOK 146,2 mill. (NOK 78,5 mill.), driftsresultat før avskrivninger, nedskrivning og gevinst ved salg av anleggsmidler (EBITDA) var NOK 62,7 mill. (NOK 40,3 mill.) mens driftsresultat (EBIT) var NOK 32,4 mill. (NOK 114,6 mill.). Netto finansposter var NOK - 18,4 mill. (NOK - 6,8 mill.) mens skatteposter var NOK - 11,7 mill. (NOK 8,7 mill.).
 
Pr. 31. desember 2006
Konsernets resultat før skatt var NOK 50,1 mill. (NOK 131,7 mill.). Korrigert for urealisert disagio og reversering av nedskrivninger (4. kvartal 2005) var resultat før skatt NOK 54,6 mill. (NOK 53,6 mill.). Resultat og utvannet resultat pr. utestående aksje var NOK 7,31 (NOK 35,08).
 
Konsernets charterinntekter og andre driftsinntekter var NOK 392,0 mill. (NOK 306,5 mill.), driftsresultat før avskrivninger, nedskrivning og gevinst ved salg av anleggsmidler (EBITDA) var NOK 169,5 mill. (NOK 154,3 mill.) mens driftsresultat (EBIT) var NOK 82,7 mill. (NOK 162,8 mill.). Netto finansposter var NOK - 32,6 mill. (NOK - 31,1 mill.) mens skatteposter var NOK - 18,3 mill. (NOK 20,7 mill.).
 
Valuta/finans
GC Rieber Shipping konsern har NOK som presentasjonsvaluta. Flere av datterselskapene har dog USD som funksjonell valuta og følgelig kommer regnskapsstandard IAS 21 til anvendelse.
 
En endring i USD/NOK kursen påvirker selskapets egenkapital og resultat da konsernets gjeld hovedsakelig er i USD og de fleste skip er bokført i USD og omregnes til balansedagens USD/NOK kurs. For datterselskap med USD som funksjonell valuta føres omregningsdifferanser på skip og gjeld rett mot egenkapital. Omregningsdifferanse vil også oppstå for datterselskap med USD som funksjonell valuta som holder likviditet i NOK. Her vil likviditetsbeholdningens verdi i NOK omregnet til USD bestemmes av balansedagens kurs og omregningsdifferansen føres mot resultat som urealisert agio/disagio.
 
I 4. kvartal 2006 har en lavere USD/NOK kurs redusert egenkapitalen med NOK 59,2 mill. som følge av   omregningsdifferanser på skip, gjeld og likvide midler i datterselskap med USD som funksjonell valuta.
 
Gjennomsnittlig USD/NOK kurs i 4. kvartal 2006 var 6,41 mot 6,63 i 4. kvartal 2005. USD/NOK kurs pr. 31.12.2006 var 6,27 mot 6,76 pr. 31.12.2005. Netto finansposter i 4. kvartal 2006 inkluderer NOK 5,8 mill. i urealisert disagio, (4. kvartal 2005: disagio NOK 2,5 mill.) som inkluderer en negativ utvikling i markedsverdien på konsernets portefølje av finansielle sikringsinstrumenter på NOK 0,3 mill. Endring i markedsverdi på finansielle sikringsinstrumenter føres i henhold til IAS 39 mot resultat da konsernet for sine finansielle instrumenter ikke har lagt til grunn regnskapsmessig sikring.
 
Rentebærende gjeld var i 4. kvartal 2006 gjennomsnittlig på NOK 1 046,3 mill. (NOK 559,6 mill.) og gjennom-snittlig rente på låneporteføljen var 5,51 % (5,25 %). En større andel belåning i NOK (19 % vs 0 %) kompenserer for effekten av høyere USD renter og medfører at gjennomsnittsrenten holder seg forholdsvis stabil. Det er i 4. kvartal 2006 trukket opp lån på til sammen NOK 319,1 mill. i forbindelse med ombygging av seismikkskipet `Geo Atlantic` og ombyggingen av offshore subsea skipet `Polar Queen`.  
 
Konsernets likviditet i form av bankinnskudd og rentebærende verdipapirer pr. 31.12.2006 var NOK 438,0 mill. (pr. 31.12.2005: NOK 454,0 mill.). Mesteparten av likviditeten holdes i NOK. I tillegg har selskapet NOK 50,0 mill. disponibelt under en trekkfasilitet (pr. 31. desember 2005: NOK 25 mill.). Det er i 4. kvartal 2006 investert til sammen NOK 190 mill. i forbindelse med kjøp av skip, innbetaling på nybygg og ombygging av skip.  
 
- Årets resultat før skatt ble NOK 50,1 mill. hvorav NOK 14,0 mill. i 4. kvartal
- Normalisert resultat før skatt ble NOK 54,6 mill. hvorav NOK 19,8 mill. i 4. kvartal
- Intensjonsavtale med CGG for Arrow Seismic`s nybygg 534
- Kjøp og overtagelse av `Polar Explorer` og `Polar Pearl` gjennom Arrow Seismic for ombygging til 2D/source skip innen marin seismikk
- Kontraktsreserve på NOK 3,3 milliarder 

Hovedtall
I nedenstående beskrivelse er sammenligningstall for henholdsvis 4. kvartal 2005 og pr. 31. desember 2005.
 
4. kvartal 2006
Konsernets resultat før skatt var NOK 14,0 mill. (NOK 107,8 mill.). Korrigert for urealisert disagio og reversering av nedskrivninger (4. kvartal 2005) var resultat før skatt NOK 19,8 mill. (NOK 18,3 mill.). Resultat og utvannet resultat pr. utestående aksje var NOK 0,53 (NOK 26,80).
 
Konsernets charterinntekter og andre driftsinntekter var NOK 146,2 mill. (NOK 78,5 mill.), driftsresultat før avskrivninger, nedskrivning og gevinst ved salg av anleggsmidler (EBITDA) var NOK 62,7 mill. (NOK 40,3 mill.) mens driftsresultat (EBIT) var NOK 32,4 mill. (NOK 114,6 mill.). Netto finansposter var NOK - 18,4 mill. (NOK - 6,8 mill.) mens skatteposter var NOK - 11,7 mill. (NOK 8,7 mill.).
 
Pr. 31. desember 2006
Konsernets resultat før skatt var NOK 50,1 mill. (NOK 131,7 mill.). Korrigert for urealisert disagio og reversering av nedskrivninger (4. kvartal 2005) var resultat før skatt NOK 54,6 mill. (NOK 53,6 mill.). Resultat og utvannet resultat pr. utestående aksje var NOK 7,31 (NOK 35,08).
 
Konsernets charterinntekter og andre driftsinntekter var NOK 392,0 mill. (NOK 306,5 mill.), driftsresultat før avskrivninger, nedskrivning og gevinst ved salg av anleggsmidler (EBITDA) var NOK 169,5 mill. (NOK 154,3 mill.) mens driftsresultat (EBIT) var NOK 82,7 mill. (NOK 162,8 mill.). Netto finansposter var NOK - 32,6 mill. (NOK - 31,1 mill.) mens skatteposter var NOK - 18,3 mill. (NOK 20,7 mill.).
 
Valuta/finans
GC Rieber Shipping konsern har NOK som presentasjonsvaluta. Flere av datterselskapene har dog USD som funksjonell valuta og følgelig kommer regnskapsstandard IAS 21 til anvendelse.
 
En endring i USD/NOK kursen påvirker selskapets egenkapital og resultat da konsernets gjeld hovedsakelig er i USD og de fleste skip er bokført i USD og omregnes til balansedagens USD/NOK kurs. For datterselskap med USD som funksjonell valuta føres omregningsdifferanser på skip og gjeld rett mot egenkapital. Omregningsdifferanse vil også oppstå for datterselskap med USD som funksjonell valuta som holder likviditet i NOK. Her vil likviditetsbeholdningens verdi i NOK omregnet til USD bestemmes av balansedagens kurs og omregningsdifferansen føres mot resultat som urealisert agio/disagio.
 
I 4. kvartal 2006 har en lavere USD/NOK kurs redusert egenkapitalen med NOK 59,2 mill. som følge av   omregningsdifferanser på skip, gjeld og likvide midler i datterselskap med USD som funksjonell valuta.
 
Gjennomsnittlig USD/NOK kurs i 4. kvartal 2006 var 6,41 mot 6,63 i 4. kvartal 2005. USD/NOK kurs pr. 31.12.2006 var 6,27 mot 6,76 pr. 31.12.2005. Netto finansposter i 4. kvartal 2006 inkluderer NOK 5,8 mill. i urealisert disagio, (4. kvartal 2005: disagio NOK 2,5 mill.) som inkluderer en negativ utvikling i markedsverdien på konsernets portefølje av finansielle sikringsinstrumenter på NOK 0,3 mill. Endring i markedsverdi på finansielle sikringsinstrumenter føres i henhold til IAS 39 mot resultat da konsernet for sine finansielle instrumenter ikke har lagt til grunn regnskapsmessig sikring.
 
Rentebærende gjeld var i 4. kvartal 2006 gjennomsnittlig på NOK 1 046,3 mill. (NOK 559,6 mill.) og gjennom-snittlig rente på låneporteføljen var 5,51 % (5,25 %). En større andel belåning i NOK (19 % vs 0 %) kompenserer for effekten av høyere USD renter og medfører at gjennomsnittsrenten holder seg forholdsvis stabil. Det er i 4. kvartal 2006 trukket opp lån på til sammen NOK 319,1 mill. i forbindelse med ombygging av seismikkskipet `Geo Atlantic` og ombyggingen av offshore subsea skipet `Polar Queen`.  
 
Konsernets likviditet i form av bankinnskudd og rentebærende verdipapirer pr. 31.12.2006 var NOK 438,0 mill. (pr. 31.12.2005: NOK 454,0 mill.). Mesteparten av likviditeten holdes i NOK. I tillegg har selskapet NOK 50,0 mill. disponibelt under en trekkfasilitet (pr. 31. desember 2005: NOK 25 mill.). Det er i 4. kvartal 2006 investert til sammen NOK 190 mill. i forbindelse med kjøp av skip, innbetaling på nybygg og ombygging av skip.  
 
Konsernets netto gjeld, definert som rentebærende gjeld minus likvide midler, var pr. 31.12.2006 på NOK 787,7 mill. (pr. 31.12.2005: NOK 372,8 mill.).
 
Fremtidsutsikter
GC Rieber Shippings kontraktsituasjon, soliditet og likviditet gjør at konsernet samlet sett har en god handlefrihet. Det forventes en betydelig forbedring i resultatet for 2007 sammenlignet med 2006 som følge av levering av ett nybygg og ferdigstillelse av to ombygginger sent i 2006, som alle har påbegynt lengre certepartier. Offshoremarkedet er generelt sterkt med etterspørsel etter alle typer tonnasje. Det forventes et godt marked innen offshore subsea i 2007-08. Seismikkmarkedet opplever sterk vekst med tilhørende etterspørsel etter ny skipskapasitet. Selskapet har gjennom Arrow Seismic ASA allerede etablert seg som en betydelig aktør innen dette segmentet. Selskapet vil i 2007-09 ta levering av tre 2D/source skip og fire høykapasitets seismikkskip. Innenfor ismarkedet forventes det økt etterspørsel i forbindelse med økt oljeutvinning i Russland. Det forventes ingen vekst innen markedet for isgående ekspedisjoner til Antarktis. Konsernets flåte består av flerfunksjonelle skip som kan operere innen flere av selskapets virksomhetsområder. Denne fleksibiliteten forventes å være av stor betydning også i fremtiden.
 
Se vedlegg for fullstendig 4Q 2006 rapport.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
CEO Sven Rong, tlf + 47 55 60 68 00
 

Rapport 4. Kvartal 2006