Date: 29 March 2007

RISH - GENERALFORSAMLING


Ordinær generalforsamling for GC Rieber Shipping ASA avholdes i Solheimsgaten 13, Bergen (Motorhallen) 6 etg., torsdag den 12. april 2007 kl. 14:00


Til behandling foreligger:
 
1)Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder samt opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer
 
2)Valg av møteleder og en aksjonær til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder

3)Godkjenne innkalling og dagsorden
  
4)Fastsette selskapets og konsernets resultatregnskap og balanse for regnskapsåret 01.01.2006 - 31.12.2006   
     
5)Godkjenne styrets årsberetning
 
6)Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte og generalforsamlingens rådgivende avstemming
 
7)Fastsettelse av styrets honorar
 
8) Godkjenne revisors honorar
 
9) Bestemme anvendelse av overskudd samt utdeling av utbytte
 
10) Forslag om splitt av aksjen etter forholdet 1:10

11) Forslag om fullmakt til erverv av egne aksjer
 
12) Valg av styre
 
Fullstendig innkallelse er sammen med Selskapets årsrapport for 2006 tilsendt aksjonærene. De aksjonærer som ønsker å delta på den ordinære generalforsamling, selv eller ved fullmakt, bes benytte tilsendte svarkupong. Denne må være selskapet i hende pr. post eller fax 55 60 68 05, senest 11. april 2007.