Date: 7 May 2007

RISH - RAPPORT 1. KVARTAL 2007


- Driftsinntekter på NOK 156,5 mill.
- EBITDA på NOK 75,3 mill.
- Resultat før skatt var NOK 15,0 mill.
- Normalisert resultat før skatt var NOK 26,1 mill.
- Kontrakt med verftet `Naval` for ombygging av `Polar Explorer` til 2D/kilde skip
- Søknad om børsnotering for Arrow Seismic ASA
- USD 125 mill. i pantelånsfinansiering av Arrows 2D/kilde skip
- NOK 275 mill. sertifikat utstedt av Arrow Seismic ASA  
- Kontraktsreserve på NOK 3,1 milliarder


Hovedtall i NOK mill. 
1. kvartal 2007 (1. kvartal 2006)
Driftsinntekter 156,5 (50,6)
EBITDA 75,3 (12,3)
EBIT 41,0 (-3,2)
Netto finansposter -26,0 (-3,0)
Resultat før skatt 15,0 (-6,3)
Skatteposter -6,1 (-1,4)
Resultat etter skatt 8,9 (-7,7)
Minoritetsandel 9,0 (3,2)
Periodens resultat 17,9 (-4,4)
Normalisert resultat før skatt (1) 26,1 (-10,5)
(1) Resultat før skatt korrigert for agio/disagio)
 
Forbedring i driftsinntekter og resultat skyldes økt aktivitet samt høyere dagrater på enkelte skip. GC Rieber Shipping hadde i 1. kvartal 2007 charter inntekter fra ni skip mot fem skip i 1. kvartal 2006. Økningen skyldes levering av ett nybygg, kjøp av skip og kontrakter samt ferdigstillelse av to ombygginger.  
 
Resultat pr. aksje 
1. kvartal 2007 (1. kvartal 2006)
Antall utestående aksjer 4.3466.80 (4.346.680)
Resultat pr. aksje 2,04 (-1,76)
Utvannet resultat pr. aksje 2,04 (-1,76)
 
Valuta
GC Rieber Shipping konsern har NOK som presentasjonsvaluta. Flere av datterselskapene har USD som funksjonell valuta og følgelig kommer regnskapsstandard IAS 21 til anvendelse. En endring i USD/NOK kursen påvirker selskapets egenkapital og resultat da konsernets gjeld hovedsakelig er i USD og de fleste skip er bokført i USD og omregnes til balansedagens USD/NOK kurs. For datterselskap med USD som funksjonell valuta føres omregningsdifferanser på skip og gjeld rett mot egenkapital. Omregningsdifferanse vil også oppstå for datterselskap med USD som funksjonell valuta som holder likviditet i NOK. Her vil likviditetsbeholdningens verdi i NOK omregnet til USD bestemmes av balansedagens kurs og omregningsdifferansen føres mot resultat som urealisert agio/disagio.
 
I 1. kvartal 2007 har en lavere USD/NOK kurs redusert egenkapitalen med NOK 7,8 mill. som følge av   omregningsdifferanser på skip, gjeld og likvide midler i datterselskap med USD som funksjonell valuta. Netto finansposter i 1. kvartal 2007 inkluderer NOK 11,1 mill. i netto disagio, (1. kvartal 2006: agio NOK 4,2 mill.) som inkluderer en positiv utvikling i markedsverdien på konsernets portefølje av finansielle sikringsinstrumenter på NOK 0,3 mill. Endring i markedsverdi på finansielle sikringsinstrumenter føres i henhold til IAS 39 mot resultat da konsernet for sine finansielle instrumenter ikke har lagt til grunn regnskapsmessig sikring.
 
Rentebærende gjeld
Det er i 1. kvartal 2007 trukket opp lån på til sammen NOK 105,9 mill. i forbindelse med innbetalinger på Arrow`s nybygg 532 og kjøp av aksjer i datterselskapet Technocean AS. Det er i løpet av kvartalet betalt NOK 15,2 mill. i ordinære låneavdrag. Gjennomsnittsrenten har steget hovedsakelig som følge av høyere NOK renter.
 
Likviditet/investeringer
Konsernets likviditet holdes i hovedsak i NOK. Det er i 1. kvartal 2007 investert til sammen NOK 137,2 mill. i hovedsak i forbindelse med kjøp av skipet `Polar Pearl`, innbetalinger på Arrow`s nybygg og seismisk utstyr til 2D/kilde skip.
Netto gjeld
Konsernets netto gjeld, definert som rentebærende gjeld minus likvide midler, var pr. 31.03.2007 på NOK 809,5 mill. (pr. 31.03.2006: NOK 127,0 mill.).
 
Markeds- og driftsforhold
Skipene opererer tilfredsstillende uten vesentlige tekniske driftsavbrudd.  Kontraktsituasjonen ansees som god. Konsernet har pr. 31. mars 2007, gjennom inngåtte certepartier og fremtidige salgsavtaler for skip, en kontraktsreserve på i overkant av NOK 3,1 milliarder og en gjennomsnittlig kontraktslengde på 5,0 år, begge tall ekskluderer intensjonsavtaler og befrakters opsjoner.  Kontraktsdekning i perioden 2007 - 08 er på henholdsvis 66 % og 76 % for de operative skip.
 
 
Aksjonærforhold
Selskapets aksjer er notert på Oslo Børs. På generalforsamlingen den 12. april 2007 ble aksjen splittet etter forholdet 1:10. Videre fikk styret fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer inntil 10 % til kurs (etter splitt) på mellom NOK 15 og NOK 45. Selskapet har ikke benyttet seg av denne fullmakten og eier 346.000 egne aksjer som utgjør 0,79 % av totalt antall aksjer. Aksjen har i 1. kvartal 2007 vært omsatt (justert for splitt) mellom NOK 28,00 og NOK 30,50. Sist omsatte kurs i 1. kvartal 2007 var NOK 29,50.
 
 
Fremtidsutsikter
GC Rieber Shippings kontraktsituasjon, soliditet og likviditet gjør at konsernet samlet sett har en god handlefrihet. Det forventes en betydelig forbedring i resultatet for 2007 sammenlignet med 2006 som følge av levering av ett nybygg og ferdigstillelse av to ombygginger sent i 2006, som alle har påbegynt lengre certepartier. Offshoremarkedet er generelt sterkt med etterspørsel etter alle typer tonnasje. Det forventes et godt marked innen offshore subsea i 2007-08. Seismikkmarkedet opplever sterk vekst med tilhørende etterspørsel etter ny skipskapasitet. Selskapet har gjennom Arrow Seismic ASA allerede etablert seg som en betydelig aktør innen dette segmentet. Selskapet vil i 2007-09 ta levering av tre 2D/kilde skip og fire høykapasitets seismikkskip. Innenfor ismarkedet forventes det økt etterspørsel i forbindelse med økt oljeutvinning i Russland. Det forventes ingen endring innen markedet for isgående ekspedisjoner til Antarktis. Konsernets flåte består av flerfunksjonelle skip som kan operere innen flere av selskapets virksomhetsområder. Denne fleksibiliteten forventes å være av stor betydning også i fremtiden.
 
Se vedlegg for fullstendig rapport for 1. kvartal 2007. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt CEO Sven Rong + 47 55 60 68 00
 

Rapport 1. Kvartal 2007