Date: 23 August 2007

RISH - RAPPORT 2. KVARTAL 2007


- Driftsinntekter på NOK 185,1 mill.
- EBITDA på NOK 87,4 mill.
- Resultat før skatt var NOK 181,1 mill.
- Normalisert resultat f. skatt var NOK 47,4 mill.
- Kontraktsreserve på NOK 1,5 milliarder

- Driftsinntekter på NOK 185,1 mill.
- EBITDA på NOK 87,4 mill.
- Gevinst ved avgang datterselskap Arrow Seismic på NOK 132,6 mill.
- Resultat før skatt var NOK 181,1 mill.
- Normalisert resultat før skatt var NOK 47,4 mill.
- Eierandel i Arrow Seismic ASA redusert fra 54,05 % til 42,55 % i forbindelse med emisjon og børsnotering på Oslo Axess den 30. mai 2007.   
- Kontraktsreserve på NOK 1,5 milliarder (eksklusiv Arrow Seismic) 
 
Hovedtall 2. kvartal 2007 (2. kvartal 2006) i NOK mill).
 
Driftsinntekter 185,1 (82,0)
EBITDA 87,4 (43,6)
EBIT 194,9 (28,9)
Netto finansposter -13,8 (-9,0)
Resultat før skatt 181,1 (19,9)
Skatteposter 0 (- 5,4) 
Resultat etter skatt 181,1 (14,5)
Minoritetsandel - 2,2 (11,2)
Periodens resultat 178,9 (25,7)
Normalisert resultat før skatt (1) 47,4 (21,6)
 
(1) Resultat før skatt korrigert for gevinst anleggsmidler og agio/disagio)
 
Forbedring i driftsinntekter og resultat skyldes økt aktivitet samt høyere dagrater på enkelte skip. GC Rieber Shipping hadde i 2. kvartal og 1. halvår 2007 charter inntekter fra ni skip mot fem skip i 2. kvartal 2006. Aktivitetsøkningen skyldes levering av ett nybygg, kjøp av skip og kontrakter samt ferdigstillelse av to ombygginger.  
 
Resultat pr. aksje 2. kvartal 2007: 4,16 Utvannet resultat pr. aksje 2. kvartal 2007: 4,16 Resultat pr. aksje 2. kvartal 2006 0,33 Utvannet resultat pr. aksje 2. kvartal 2006: 0,33
 
Selskapet splittet aksjen 1:10 i april 2007. Antall aksjer og resultat pr aksje i 2Q 2006 og pr, 30.006.2006 er justert for denne splitt 
 
Markeds- og driftsforhold
Skipene opererer tilfredsstillende uten vesentlige tekniske driftsavbrudd.  Kontraktsituasjonen ansees som god. Konsernet har pr. 30. juni 2007, gjennom inngåtte certepartier og fremtidige salgsavtaler for skip, en kontraktsreserve på i overkant av NOK 1,5 milliarder og en gjennomsnittlig kontraktslengde på om lag 6 år.  Kontraktsdekning i perioden 2008 - 09 er på henholdsvis 88 % og 53 %. Alle tall ekskluderer Arrow Seismic og befrakters opsjoner.
 
Aksjonærforhold
Selskapets aksjer er notert på Oslo Børs. På generalforsamlingen den 12. april 2007 ble aksjen splittet etter forholdet 1:10. Videre fikk styret fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer inntil 10 % til kurs (etter splitt) på mellom NOK 15 og NOK 45. Selskapet har ikke benyttet seg av denne fullmakten og eier 346.000 egne aksjer som utgjør 0,79 % av totalt antall aksjer. Aksjen har i 2. kvartal 2007 vært omsatt (justert for splitt) mellom NOK 30,00 og NOK 33,00. Sist omsatte kurs i 2. kvartal 2007 var NOK 32,50.
 
Fremtidsutsikter
GC Rieber Shippings kontraktsituasjon, soliditet og likviditet gjør at konsernet samlet sett har en god handlefrihet. Det forventes en betydelig forbedring i resultatet for 2007 sammenlignet med 2006 som følge av levering av ett nybygg og ferdigstillelse av to ombygginger sent i 2006, som alle har påbegynt lengre certepartier. Offshoremarkedet er generelt sterkt med etterspørsel etter alle typer tonnasje. Det forventes et godt marked innen offshore subsea i 2008. Seismikkmarkedet opplever sterk vekst med tilhørende etterspørsel etter ny skipskapasitet. Selskapet definerer sin 42,5 % eierandel i Arrow Seismic ASA som en strategisk langsiktig investering. Arrow har allerede etablert seg som en betydelig aktør innen dette segmentet og vil i 2007-2009 ta levering av tre 2D/kilde skip og fire høykapasitets seismikkskip. Innenfor ismarkedet forventes det økt etterspørsel i forbindelse med økt oljeutvinning i Russland. Det forventes ingen endring innen markedet for isgående ekspedisjoner til Antarktis. Konsernets flåte består av flerfunksjonelle skip som kan operere innen flere av selskapets virksomhetsområder. Denne fleksibiliteten forventes å være av stor betydning også i fremtiden.
 
Se vedlegg på http://www.newsweb.no for fullstendig rapport for 2. kvartal 2007.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt CEO Sven Rong + 47 55 60 68 00

Rapport 2. Kvartal 2007