Date: 7 November 2007

RISH - RAPPORT 3. KVARTAL 2007


- Driftsinntekter på NOK 146,5 mill.
- EBITDA på NOK 58,1 mill.
- Resultat før skatt var NOK 30,6 mill.
- Normalisert resultat før skatt var NOK 21,6 mill.
- Kontraktsreserve på NOK 1,3 milliarder

Hovedtall i 3. kvartal 2007 (3. kvartal 2006) i NOK mill.
 
Driftsinntekter  146,5 (113,2)
EBITDA 58,1 (50,8)
EBIT 28,6 (24,6)
Netto finansposter 2,0 (-2,1)
Resultat før skatt 30,6 (22,4)
Skatteposter -4,6 (0,1)
Resultat etter skatt 26,1 (22,6)
Minoritetsandel 0,8 (0,0)
Periodens resultat 26,9 (22,5)
Normalisert resultat før skatt(1)21,6 (8,5)
 
(1) Resultat før skatt korrigert for gevinst anleggsmidler og urealisert agio/disagio)
 
Forbedring i driftsinntekter og EBITDA i 3. kvartal2007 mot samme periode i 2006 skyldes høyere dagrater på enkelte skip og inntjening fra datterselskapet Technocean AS. I motsatt retning trekker effekt av en svakere USD mot NOK (- 9 %)  på skip med inntjening i USD. GC Rieber Shipping hadde i 3. kvartal 2007 charter inntekter fra syv skip mot samme antall skip i 3. kvartal 2006.
 
Resultat pr. aksje (1) i 3. kvartal 2007 (3. kvartal 2006)i NOK   
Resultat pr. aksje 0,60 (0,52) 
Utvannet resultat pr. aksje 0,60 (0,52) 
 
Kontrakts- og driftsforhold
Skipene opererer tilfredsstillende uten vesentlige tekniske driftsavbrudd.  Kontraktsituasjonen anseessom god. Konsernet har pr. 30. september 2007, gjennom inngåtte certepartier og fremtidige salgsavtaler for skip, en kontraktsreserve på i overkant av NOK 1,3 milliarder og en gjennomsnittlig kontraktslengde på om lag 6 år.  Kontraktsdekning i perioden 2008 - 09 er på henholdsvis 88 % og 53 %. Alle tall ekskluderer befrakters opsjoner og kontrakter på skip eid av Arrow Seismic.
 
 
Konsekvenser av forslag til endringer i den norske rederiskatteordningen Regjeringen la den 7. september 2007 frem et forslag til endringer i den norske rederiskatteordningen. Forslaget vil i henhold til retningslinjer foreslått av Finansdepartementet innebære en nominell betalbar skatt for selskapets datterselskaper innenfor rederiskatteordningen på om lag NOK 230 mill. hvor den betalbare skatt kan reduseres med inntil 1/3 gjennom å foreta miljømessige investeringer. Det er dog knyttet usikkerhet til utfallet av stortingets behandling av forslaget og tilhørende regnskapmessige konsekvenser. 
 
Aksjonærforhold
Selskapets aksjer er notert på Oslo Børs. På generalforsamlingen den 12. april 2007 fikk styret fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer inntil 10 %til en kurs på mellom NOK 15 og NOK 45. Selskapet har ikke benyttet seg av denne fullmakten og eier 346.000 egne aksjer som utgjør 0,79 % av totalt antall aksjer. Aksjen har i 3. kvartal 2007 vært omsatt mellom NOK 30,00 og NOK 34,00. Sist omsatte kurs i 3. kvartal 2007 var NOK 30,50.
 
 
Fremtidsutsikter
GC Rieber Shippings kontraktsituasjon, soliditet oglikviditet gjør at konsernet samlet sett har en godhandlefrihet. Offshoremarkedet er generelt sterkt med etterspørsel etter alle typer tonnasje. Det forventes et godt marked innen offshore subsea i 2008. Seismikkmarkedet opplever sterk vekst med tilhørende etterspørsel etter ny skipskapasitet. Selskapet anser sin 42,5 % eierandel i Arrow Seismic ASA som en strategisk langsiktig investering. Arrow har allerede etablert seg som enbetydelig aktør innen dette segmentet og vil i 2007-2009 ta levering av fire høykapasitets seismikkskip og ferdigstille ombygging av tre 2D/kilde skip. Innenfor ismarkedet forventes det økt etterspørsel i forbindelse med økt oljeutvinning i Russland. Detforventes ingen endring innen markedet for isgående ekspedisjoner til Antarktis. Konsernets flåte består av flerfunksjonelle skip som kan operere innen flere av selskapets virksomhetsområder. Dennefleksibiliteten forventes å være av stor betydning også i fremtiden.
 
Se vedlegg på http://newsweb.no for fullstendig rapport for 3. kvartal 2007
 
For ytterligere informasjon, vennlist kontakt
CEO Sven Rong + 47 55 60 68 18
CFO Hans Petter Klohs + 47 55 60 68 24
 

Rapport 3. Kvartal 2007