26.02.2015 07:00:00 CET

NEXSTIM ABP:S BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

Helsingfors, 26/2 2015 kl. 8.00

Nexstim listade sig på Nasdaq First North i Helsingfors och Stockholm och fortsatte Fas III-multicenterstudien i USA

Viktiga händelser, juli-december 2014

Läget för kliniska utvecklingsstudier
Nexstims NBT-system är under utveckling. För närvarande pågår en Fas III multicenterstudie med vilken Bolaget tar fram kliniska forskningsdata för att kunna påvisa effekterna av den terapi som utförs med NBT-systemet. Den kliniska prövningen har framskridigt enligt plan. De följande interimanalyserna förväntas Q3 2015 och Q1 2016 och de slutliga forskningsresultaten torde vara klara vid utgången av 2016. Undersökningarna i kronisk neuropatisk smärta har framskridigt enligt plan i samarbete med Walton Centre.

Verkställande direktör Janne Huhtalas översikt

Det gläder mig att få presentera Nexstims första bokslutskommuniké som börsbolag. År 2014 var ett år av förändringar för bolaget, såväl inom verksamheten som ekonomiskt. Jag kan till min glädje säga att resultaten för hela 2014 visar att Nexstims utveckling följer en stadig och positiv trend och både produkturvalet och ekonomin står på en sund grund.

I november 2014 genomfördes en framgångsrik listning av bolagets aktier på marknadsplatserna Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. På detta sätt kunde vi säkerställa medel för den Fas III-studie inom post-stroke rehabilitering som pågår i USA samt för förkommersialiseringsaktiviteter.

I början av 2014 fick vi uppmuntrande resultat (över 80 procent terapisvar i den aktiva gruppen) av Fas II-studien av användning av Nexstims NBT®-system vid postakut strokerehabilitering. Därefter inleddes i april en tvåårig Fas III-multicenterstudie som genomförs på tolv olika rehabiliteringscentra i USA. Bolaget avslutade 2014 med stark kassa, 11,5 miljoner euro, som uppskattas räcka till för finansiering av både de pågående kliniska prövningarna och förkommersialiseringsaktiviteterna. Under 2015 kommer vi att bygga vidare på bolagets framtid utifrån de betydande framgångarna 2014. Den första interimanalysen av Fas III-studien av post-stroke rehabilitering torde vara klar Q3 2015, trots att själva studien förväntas vara klar först vid utgången av 2016.

Inom verksamheten har vi uppnått en betydande ökning i försäljningen av vår ledande produkt NBS (Navigated Brain Stimulation) till våra strategiska kunder genom en säljmodell som bygger på investeringsvaror. Det nya systemet NBS 5 för icke-invasiv prekirurgisk kartläggning före hjärnkirurgi lanserades i oktober. Vi har riktat in våra säljaktiviteter främst på universitet och universitetssjukhus där ledande specialister (Key Opinion Leader, KOL) är verksamma. Nexstims omsättning under andra halvåret 2014 ökade med 31,0 procent jämfört med andra halvåret 2013 tack vare större framgångar i försäljningen. Omsättningen för hela 2014 ökade med 18,1 jämfört med hela 2013. De första besluten om beviljande av försäkringsersättning i Tyskland innebär dessutom ett betydande steg mot mera täckande ersättningsmodeller.

Tack vare NBS- och NBT®-systemen, som baserar sig på det centrala navigeringsprogrammet e-Field, är Nexstim idag världsledande inom navigerande transkraniell magnetstimulering (navigated Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS). Nexstims team och de kliniska forskningscentren har förbundit sig att ta fram innovativa och banbrytande lösningar som hjälper otaliga patienter som drabbats av stroke. Vi stöder oss på vår starka produktportfölj, vår strama ekonomistyrning och medarbetarnas passion och engagemang - för vilken de är värda vår uppriktiga uppskattning och tacksamhet - och på denna grund styr vi stegen mot en lovande framtid.

Nyckeltal

Tusen euro 7-12/2014
6 mån.
7-12/2013
6 mån.
1-12/2014
12 mån.
1-12/2013
12 mån.
Nettoomsättning 1 796,5 1 371,7 2 210,4 1 871,0
Personalkostnader -2 018,3 -1 492,5 -3 660,2 -3 043,4
Avskrivningar och nedskrivningar -252,1 -96,0 -377,4 -237,7
Övriga rörelsekostnader -3 826,2 -1 403,8 -5 498,5 -2 472,0
Räkenskapsperiodens vinst/förlust -5 318,1 -1 966,7 -10 445,4 -4 514,9
Vinst per aktie (euro)* -1,02 -0,68 -2,37 -1.63
Utspätt resultat per aktie (euro)* -0,92 -0,64 -2,16 -1,51
Kassaflöde från löpande verksamhet -5 277,1 -2 124,5 -7 785,2 -3 983,7
Kassa och bank 11 483,7 1 010,0 11 483,7 1 010,0
Summa eget kapital 8 589,9 -2 382,1 8 589,9 -2 382,1
Soliditet (%) 65,29 -30,23 65,29 -30,23
Antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.)* 7 130 758 3 189 004 7 130 758 3 189 004
Antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.)* 5 237 468 2 880 550 4 406 572 2 767 995
Utspätt antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.)* 7 917 698 3 401 454 7 917 698 3 401 454
Utspätt antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.)* 5 799 236 3 093 000 4 826 140 2 980 445

*Aktiernas antal och teckningspriser har i tabellen justerats enligt sammanläggning av aktieserier och splittning av Aktier den 29 september 2014, varvid antalet Aktier 14-faldigades.

Framtidsutsikter

Utifrån sin verksamhetsprognos och känslighetsanalys förväntar sig Bolaget en ökning i omsättningen från försäljningen av NBS-system (för prekirurgisk funktionskartläggning av hjärnan) under räkenskapsperioden 2015 och ett positivt rörelseresultat tidigast under det andra finansiella halvåret 2017.

Styrelsens förslag till vinstutdelning

Bolaget har under sin verksamhetstid varit olönsamt och inga utdelningar har skett. Under de kommande åren kommer bolaget att fokusera på finansiering av tillväxt och utveckling av verksamheten. Bolaget kommer att hålla sig till en mycket stram utdelningspolitik, knuten till bolagets resultat och finansiella ställning. Bolaget förväntar sig inte att kunna lämna någon utdelning inom en nära framtid. Vidare har bolaget minskat sitt aktiekapital för förlusttäckning den 29 september 2014. I enlighet med den finska aktiebolagslagen ska bolaget söka offentlig stämning på sina borgenärer för skiftning av det fria egna kapitalet till aktieägarna fram till den 3 oktober 2017. I de fall utdelning betalas berättigar varje Aktie till lika stor utdelning.

Vid utgången av räkenskapsperioden 2014 uppgick moderbolagets utdelningsbara eget kapital till 13 115 638,68 euro. Styrelsen föreslår att Nexstim Abp inte lämnar utdelning för räkenskapsperioden 2014.

Helsingfors den 26 februari 2015

Nexstim Abp

Styrelsen

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim
Janne Huhtala, verkställande direktör

 
+358 (0)40 8615046
janne.huhtala@nexstim.com
UB Capital Ab (Certified Adviser) +358 (0)9 2538 0225
Consilium Strategic Communications
Mary-Jane Elliott

+44 (0)20 3709 5700
nexstim@consilium-comms.com

Publicering av finansiell information under 2015

Torsdagen den 26 februari 2015 klockan 15.00 (EET) ordnas en telefonkonferens för analytiker som leds av vd Janne Huhtala och ekonomichef Mikko Karvinen. Efter presentationen av det finansiella resultatet och rörelseresultatet ges deltagarna möjlighet att ställa frågor.

Inringningsnummer för telefonkonferensen:

Helsingfors: +358 923195187

Stockholm: +46 850336434

London: +44 1452555566

USA: +1 6315107498

Mötes-ID är 80666514.

Halvårsrapport för perioden januari-juni 2015 (H1) publiceras torsdagen den 20 augusti 2015 Nexstims årsredovisning för 2014 publiceras på bolagets webbplats måndagen den 9 mars 2015. Årsstämman hålls tisdagen den 31 mars 2015 med början klockan 10.00.

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt företag som grundades år 2000. Företaget har till syfte att förbättra rehabiliteringen för strokepatienter. Nexstim har, med sitt Navigated Brain Stimulation-system (NBS-system), varit först med att använda teknologin som ett diagnostiskt verktyg för planering vid hjärnkirurgi. NBS-systemet är det första och den enda Food and Drug Administration-godkända (FDA) och CE-märkta produkt som använder så kallad navigated Transcranial Magnetic Stimulation (nTMS) för kartläggning av områden för motorik och tal i hjärnbarken. Baserat på samma teknologiplattform har Bolaget utvecklat en produkt för stroketerapi som kallas Navigated Brain Therapy (NBT®). Under H1 2014 inledde Nexstim en tvåårig Fas III-studie på 12 platser i USA i syfte att påvisa NBT®-systemets effekt och få FDA:s tillstånd för kommersialisering av systemet för postakut behandling av strokepatienter i USA. Nexstims aktier noteras på NASDAQ OMX First North i både Helsingfors och Stockholm. Mer information finns på www.nexstim.com.

Nexstim Abps Bokslutskommunike 2014