16.12.2015 17:32:00 CET

Nexstim tillkännager sin avsikt att emittera Nexstims aktier till institutionella investerare

FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE ÄR LAGLIG.

Helsingfors, den 16 december 2015 kl. 18.32

Nexstim Abp ("Nexstim" eller "Bolaget") har för avsikt att emittera upp till cirka 850 000 av Bolagets aktier (de "Emitterande Aktierna") till vissa institutionella investerare med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ("Private Placement"). De Emitterade Aktierna motsvarar cirka 11,9 procent av Bolagets samtliga aktier före Private Placement. Private Placement kommer att grunda sig på en accelererad book-building-process, där vissa institutionella investerare kan inkomma med köpeanbud beträffande Emitterande Aktierna. Emitterande Aktiernas teckningspris kommer att fastställas på basen av de köpeanbud som erhålls under den accelererade book-building-processen.

Avsikten är att använda intäkterna från Private Placement för att stärka Bolagets balansräkning och för att finansiera slutförandet av fas III -studien och ytterligare utvidga förkommersialiseringsaktiviteterna av Nexstims NBT-system.

Book-building-processen kommer att inledas omedelbart och avslutas senast kl. 22.00 EET den 16 december 2015. Mottagandet av köpeanbud kan däremot avbrytas när som helst under book-building-processen. Bolagets styrelse ska omedelbart efter att book-building-processen avslutats, besluta om verkställandet av Private Placement, innefattande antalet Emitterande Aktier och Emitterande Aktiernas teckningspris. Resultatet av Private Placement kommer att publiceras den eller kring den 17 december 2015 tillsammans med annan relevant information beträffande Private Placement och registreringen av Emitterande Aktierna.

Private Placement baserar sig på befullmäktigande utfärdat av Bolagets bolagsstämma den 31 mars 2015.

ABG Sundal Collier AB fungerar som arrangör i samband med Private Placement. Krogerus Advokatbyrå Ab fungerar som juridisk rådgivare till Bolaget. Bolagets Certified Adviser enligt First Norths regler är UB Securities Ab.

För ytterligare information kontakta:

Nexstim
Janne Huhtala, Verkställande direktör

 
+358 40 8615046
janne.huhtala@nexstim.com
UB Securities Ltd (Certified Adviser)

 
+358 9 2538 0246

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett medicinteknikföretag som har till syfte att förbättra rehabiliteringen för strokepatienter. Nexstim har, med sitt Navigated Brain Stimulation-system (NBS-system), varit först med att använda teknologin som ett diagnostiskt verktyg för planering vid hjärnkirurgi. NBS-systemet är det första och den enda Food and Drug Administration-godkända (FDA) och CE-märkta produkt som använder så kallad navigated Transcranial Magnetic Stimulation (nTMS) för kartläggning av områden för motorik och tal i hjärnbarken. Baserat på samma teknologiplattform har Bolaget utvecklat en produkt för stroketerapi som kallas Navigated Brain Therapy (NBT®). Under H1 2014 inledde Nexstim en tvåårig Fas III-studie på 12 platser i USA i syfte att påvisa NBT®-systemets effekt och få FDA:s tillstånd för kommersialisering av systemet för postakut behandling av strokepatienter i USA. Nexstims aktier noteras på NASDAQ OMX First North i både Helsingfors och Stockholm. Andra halvåret 2015 gav Data Safety Monitoring Board (DSMB) en rekommendation till Nexstim att fortsätta Fas III-studien för strokebehandling med NICHE oförändrad. Den första interimanalysen av försöket med NICHE (Navigated Inhibitory rTMS to Contralesional Hemisphere) med NBT® utfördes efter att 81 patienter hade genomgått första bedömning av säkerheten, enligt plan, vid sex månader efter behandlingen. Mer information finns på www.nexstim.com.

VIKTIGT MEDDELANDE

Informationen häri utgör inget erbjudande om att sälja eller en uppmaning till ett erbjudande att köpa, inte heller får det ske någon försäljning av de värdepapper som det hänvisas till häri i någon jurisdiktion där sådant erbjudande, sådan uppmaning eller sådan försäljning skulle vara olaglig före registrering, undantag från registrering eller kvalificering enligt värdepapperslagstiftningen i denna jurisdiktion.

Informationen häri får inte offentliggöras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan eller Sydafrika. Denna skriftliga dokumentation utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i USA, inte heller får värdepappren erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller undantag från registrering i enlighet med den amerikanska värdepapperslagen Securities Act från 1933, i dess ändrade lydelse, med dess regler och bestämmelser. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att genomföra en offentlig emission av värdepapper i USA.

Medlemmar av allmänheten äger inte rätt att delta i erbjudandet. Detta meddelande är avsett för (A) i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, enbart de personer som är kvalificerade investerare i enlighet med artikel 2(1)(e) i EU-direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse, och som har införts i lagstiftningen i var och en av de berörda medlemsstaterna samt (B) i Förenade kungariket enbart till kvalificerade investerare som är (i) professionella investerare i enlighet med artikel 19 (5) i lagen Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("föreskriften") eller (ii) personer som omfattas av artikel 49 (2) ("företag med hög nettoförmögenhet, oregistrerade föreningar osv") i föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "berörda personer"). Varje investeringsaktivitet som detta meddelande avser kommer endast att vara tillgänglig för och kommer endast att omfatta berörda personer. Varje person som inte är en berörd person bör inte agera utifrån eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.
               
Detta meddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Dessa framåtblickande uttalanden omfattar påståenden som inte är historiska fakta och påståenden rörande bland annat Nexstim framtida intäkter, finansiella ställning, ekonomiska situation, framtidsutsikter, tillväxt, strategier samt bolagets planer, uppfattningar och nuvarande förväntningar med avseende på dess verksamhetsområde. Sådana framåtblickande uttalanden medför till sin natur risker och osäkerheter, eftersom de hänför sig till händelser eller är resultatet av förhållanden som kanske eller kanske inte inträffar i framtiden, och därför beskriver endast de förhållanden som råder när ett uttalande görs. Nexstim vill betona att framåtblickande uttalanden eller historiska fakta inte garanterar framtida resultat och att bolagets verkliga intäkter, finansiella ställning och ekonomiska situation och branschutvecklingen kan komma att avvika avsevärt från de framåtblickande uttalanden som görs i det här meddelandet. Bolaget har inte för avsikt och påtar sig ingen skyldighet att uppdatera något av de framåtblickande uttalanden som återfinns häri.

Nexstim Plc.