26.03.2019 14:20:00 CET

Nexstim Abp: En företrädesemission på 5,2 miljoner euro i Nexstim Abp

Pressmeddelande, Helsingfors 26 mars 2019 kl. 15.20

Nexstim Abp: En företrädesemission på 5,2 miljoner euro i Nexstim Abp
FÅR EJ PUBLICERAS ELLER SPRIDAS DIREKT ELLER INDIREKT I FÖRENTA STATERNA, CANADA, NYA ZEELAND, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN STAT DÄR SPRIDNINGEN ELLER PUBLICERINGEN STRIDER MOT LAGEN.
Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget"), ett företag inom riktad neuromodulering som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad, individanpassad icke-invasiv hjärnstimulering för behandling av egentlig depression, meddelar med hänvisning till bolagets pressmeddelande av 12 mars 2019 att bolagets styrelse i dag, med bemyndigande av bolagets årsstämma 25 mars 2019, har fattat beslut om en företrädesemission av cirka 5,2 miljoner euro ("erbjudandet") och tilldelning av särskilda rättigheter som berättigar till aktier ("erbjudandewarranter") genom vilka bolaget kan ta in ett belopp om högst cirka 2,6 miljoner euro.
Kort om emissionen

             
Villkor för erbjudandet och erbjudandewarranterna
Bolaget kan genom erbjudandet ta in cirka 4,8 miljoner euro efter avdrag av kostnaderna för emissionen (exkl. eventuella teckningsgarantier vilka helt eller delvis kan betalas som aktier i bolaget), förutsatt att erbjudandet fulltecknas. Förutsatt att bolaget ger ut det maximala antalet erbjudandewarranter enligt villkoren för erbjudandet och alla särskilda rättigheter utnyttjas för teckning av aktier i bolaget kommer bolaget att kunna ta in minst cirka 2,6 miljoner euro med erbjudandewarranterna.
Teckningsgaranterna har förbundit sig att teckna erbjudandeaktier så att teckningsgarantin täcker cirka 20,6 procent av erbjudandet, med andra har de åtagit sig att garantera sammanlagt cirka 1,1 miljoner euro av erbjudandet.
Vid erbjudandet ger Nexstim Abp alla aktieägare som är registrerade i förteckningen över Nexstims aktieägare som upprätthålls av Euroclear Finland Oy ("Euroclear Finland") eller Euroclear Sweden AB ("Euroclear Sweden") en (1) företrädesrätt att teckna kontoförda värdepapper ("teckningsrätt") per varje (1) aktie i respektive ägares innehav på avstämningsdagen. Avstämningsdag för emissionen är 28 mars 2019. Varje (1) teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna 14 aktier. Bolaget erbjuder därmed sina aktieägare sammanlagt högst 45 552 444 nya aktier i bolaget för teckning med aktieägarnas företrädesrätt. I det fall att alla erbjudandeaktier inte tecknas med företrädesrätt ska Nexstims styrelse besluta om tilldelningen av erbjudandeaktierna för teckning a) primärt till dem som har tecknat erbjudandeaktier med företrädesrätt och b) sekundärt till dem som har tecknat erbjudandeaktier utan företrädesrätt. (Vid överteckning ska tilldelningen bestämmas i proportion till antalet teckningsrätter/teckningar eller, om detta inte är möjligt, genom lottdragning.)
Om erbjudandet fulltecknas kan en ytterligare emission mot vederlag riktas till de parter som givit en teckningsförbindelse och till samma teckningspris som i erbjudandet.
Bolaget kommer dessutom att till personer som tecknat aktier under erbjudandet och i den riktade emission som eventuellt ordnats i samband med erbjudandet vederlagsfritt tilldela erbjudandewarranter så att tecknaren får en (1) erbjudandewarrant för varje två (2) tecknade och betalda aktier, förutsatt att teckningen har godkänts av bolagets styrelse, varefter warrantinnehavaren kan teckna en (1) aktie i bolaget enligt villkoren för erbjudandewarranterna. Teckningspriset för de tilldelade aktierna fastställs som den volymviktade genomsnittskursen för bolagets aktier på First North Finland under perioden 7.10.2019-18.10.2019 med en rabatt om 25 procent. Teckningspriset får ändå inte underskrida 0,115 euro per aktie. Teckningstid för teckning av aktier med erbjudandewarranterna är 22.10.2019-4.11.2019.
Teckningsställena är a) i Finland depåinstitut och kontoförande institut b) i Sverige depåinstitut. Direktregistrerade aktieägare tecknar på Aqurat Fondkommission AB:s webbplats på Aqurat Fondkommission AB:s webbplats på www.aqurat.se och på Aqurat Fondkommission AB på adressen Kungsgatan 58, S-111 22 Stockholm, Sverige (info@aqurat.se, tfn +46 8-684 05 800).
Motiv för erbjudandet och användning av emissionslikvid
Aktieemissionen förväntas bidra till bolagets tillväxt och stödja dess strategi. Nexstim förväntar sig att använda nettolikviden från erbjudandet och erbjudandewarranterna huvudsakligen för att finansiera marknadsföringen och kommersialiseringsinsatserna för att öka försäljningen av bolagets NBT-system för behandling av depression samt för att tillsammans med medlen i kassa och bank betala de nuvarande lån som förfaller.
I synnerhet avser Nexstim att använda intäkterna från erbjudandet och erbjudandewarranterna till:

Bolaget har för tillfället ett lån på 4,0 miljoner euro från Kreos Capital V (UK) Limited ("Kreos" och "lånet från Kreos"), av vilket cirka 1,0 miljon euro förfaller normalt till betalning 2019 enligt de överenskomna lånevillkoren. Enligt villkor som överenskommits med Kreos har Kreos dock rätt att säga upp lånet från Kreos och kräva återbetalning i förtid inklusive ränta och avgifter (för närvarande ca 4,37 miljoner euro) till exempel om bolagets ekonomi utvecklas negativt. Om antalet akter som tecknas i företrädesemissionen är väsentligt mindre än det tilldelade antalet aktier, är det möjligt att Kreos efter att emissionen har fullbordats kräver att lånet från Kreos ska återbetalas i förtid inklusive ränta. För närvarande har bolaget tillräckligt med medel i kassa och bank för att eventuellt i förtid återbetala lånet från Kreos inklusive räntor och avgifter. En återbetalning i förtid skulle ändå i avgörande grad påverka i vilken omfattning bolaget kan använda avkastningen från erbjudandet och erbjudandewarranterna för andra ovan nämnda ändamål än för återbetalning av befintliga lån. Bolaget anser ändå att det huvudsakliga syftet med erbjudandet och erbjudandewarranterna är att finansiera kommersialiseringen och de övriga verksamhetsbehoven enligt ovan.
Tidsplanen för erbjudandet är följande:

28.3.2019 Avstämningsdag för emissionen
2.4-18.4.2019 Handel med teckningsrätterna i Finland och Sverige
2.4-24.4.2019 Teckningstid för aktierna i Sverige
2.4-26.4.2019 Teckningstid för aktierna i Finland
2.4.2019 Första handelsdag med de tillfälliga aktierna
2.5.2019 Utfall av företrädesemissionen publiceras (uppskattningsvis)
7.5.2019 Sista handelsdag med de tillfälliga aktierna i Finland
7.5.2019 Sista handelsdag med de tillfälliga aktierna i Sverige
7.5.2019 Registrering av erbjudandeaktierna i Handelsregistret (uppskattningsvis)
8.5.2018 Handel med erbjudandeaktierna i Finland
9.5.2019 Handel med erbjudandeaktierna i Sverige
Vecka 21 Första handelsdag med erbjudandewarranterna i Finland och i Sverige

Bolaget har upprättat ett emissionsprospekt som Finansinspektionen väntas att godkänna ännu idag 26 mars 2019.
Investerarmöte
Nexstim ordnar ett möte med investerare i Helsingfors, onsdag 27 mars 2019 kl. 17-19 som en del av aktieägaraftonen på Technopolis Gräsviken, Kolgatan 3. I Stockholm har Nexstim en presentation för investerare måndagen 1 april 2019 kl. 11.30-12.00 på Aktiespararnas Aktielunch på Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A. Presentationen direktsänds också på engelska. Mer information om de två evenemangen finns på Nexstims webbplats på https://www.nexstim.com/news-and-events/events.
Rådgivare
Sisu Partners Oy är bolagets ekonomiska rådgivare vid företrädesemissionen och advokatbyrå Trust Oy är bolagets juridiska rådgivare i frågor gällande finsk lag.

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, verkställande direktör

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Martin Jamieson, styrelseordförande, verkställande direktör
+44 (0)771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Citigate Dewe Rogerson            
David Dible / Shabnam Bashir / Sylvie Berrebi
+44 (0)207 2822949 
david.dible@citigatedewerogerson.com

Om Nexstim Abp
Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och kommersialiserar den världsledande TMS-tekniken SmartFocusTM för icke-invasiv hjärnstimulering vid behandling av egentlig depression (MDD). Bolagets proprietära system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) med avancerad 3D-navigering är den enda individanpassade tekniken för transkraniell magnetstimulering (TMS) som gör det möjligt att rikta in TMS exakt till den del av hjärnan som associeras till MDD.

Nexstim har lanserat sitt NBT®-system i USA för behandling av MDD efter att ha fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning för denna indikation. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim kommersialiserar också sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation) för diagnostiska tillämpningar på samma teknikplattform. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com
Viktig information
Informationen som ingår häri får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Förenta Staterna, Kanada, Nya Zeeland, Australien, Japan, Hong-Kong, Singapore eller Sydafrika. Detta material utgör inte ett erbjudande av värdepapper till försäljning i Förenta Staterna. Värdepapper får inte säljas i Förenta Staterna ifall de inte är registrerade hos Förenta staternas värdepappersinspektion eller undantagna från registrering i enlighet med Förenta Staternas värdepapperslag från 1933, i dess nuvarande lydelse. Nexstim Abp ("Bolaget") ämnar inte registrera någon del av aktieemissionen i Förenta Staterna eller genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapper i Förenta Staterna.

Distribution av detta meddelande kan vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i vars besittning något dokument eller annan häri nämnd information kommit, bör informera sig själva och iaktta sådana restriktioner. Bolaget eller Sisu Partners Oy åtar sig inte något ansvar för eventuella överträdelser av sådana restriktioner.
Detta meddelande innehåller varken ett erbjudande att förvärva, sälja, emittera, eller teckna, eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva, sälja, emittera eller teckna några som helst värdepapper och ingen försäljning av värdepapper kommer att göras i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, en sådan inbjudan eller en sådan försäljning skulle vara lagstridigt innan registrering eller kvalificering som följer av värdepapperslagstiftningen i någon sådan jurisdiktion.
Vad gäller andra medlemsstater inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, förutom Sverige och Finland, som har implementerat direktiv 2003/71/EG eller direktiv 2010/73/EU (tillsammans med relevanta implementeringsåtgärder i vilket som helst medlemsland, "Prospektdirektivet"), är denna kommunikation endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten i fråga på det sätt som avses i Prospektdirektivet.
Denna kommunikation distribueras endast till och är endast riktad till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) professionella investerare i enlighet med artikel 19(5) i lagen om finansiella tjänster och marknader Föreskrift 2005 rörande finansiell marknadsföring ("Föreskriften") i Storbritannien (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) eller (iii) företag med högt nettovärde och andra personer som detta dokument lagligen får riktas till i enlighet med artikel 49(2) av Föreskriften (alla sådana personer kallas nedan "relevanta personer"). Eventuella investeringar som detta meddelande avser kommer endast att vara tillgängliga för och riktade till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.

terms