Sparekassen Sjælland A/S : Sparekassen Sjælland A/S offentliggør resultat for 2015 på DKK 144,4 mio. og indstiller til en udbyttebetaling på DKK 3 pr. aktie.

16 Marts 2016 08:37 CET
Årsrapport
Selskabsmeddelelse nr. 4/2016

Selskabsmeddelelse nr. 4/2016
Holbæk, den 16. marts 2016

Sparekassen Sjælland A/S offentliggør resultat for 2015 på DKK 144,4 mio. og indstiller til en udbyttebetaling på DKK 3 pr. aktie.

Bestyrelsen i Sparekassen Sjælland A/S har i dag godkendt årsrapporten for 2015, der hermed offentliggøres.

Årets resultat
Koncernens resultat efter skat er DKK 144,4 mio. Resultatet svarer til en egenkapitalforrentning på 6,2 % efter skat.

Resultatet betragtes - henset til årets omkostningskrævende begivenhed, der kulminerede med børsnoteringen den 3. december 2015 - som tilfredsstillende.

Koncernen har fortsat en stærk basisindtjening og realiserer de højeste basisindtægter i historien på DKK 1.023,5 mio.

Kursreguleringen udgør DKK -58,0 mio. Koncernen har et meget stort likviditetsoverskud, der primært er placeret i obligationer. Kursreguleringen skyldes en rentestigning på obligationsmarkedet henover 2015.

Nedskrivningerne falder i forhold til året før med DKK 107,4 mio. til DKK 149,9 mio.   

Årets nedskrivningsprocent reduceres dermed til 0,97 % i 2015 fra 1,58 % i 2014.    

Udlodning af udbytte
Bestyrelsen indstiller, at der udbetales et udbytte på DKK 3 pr. aktie, svarende til en samlet udbyttebetaling på DKK 39,1 mio. Beløbet er på niveau med, hvad der ville være blevet foreslået udbetalt i garantrente, såfremt Sparekassen Sjælland A/S ikke var blevet omdannet til aktieselskab. 

Med en stabil udbyttepolitik - vedtaget af bestyrelsen - forventer koncernen også de kommende år at udbetale attraktive udbytter.

Grund til optimisme - et endnu bedre resultat forventes i 2016
Koncernen ser generelt positivt på 2016, og vi forventer således, at realisere et resultat efter skat, der er højere end det opnåede i 2015 på DKK 144,4 mio.

Det bygger på en forventning om et basisresultat på DKK 367-407 mio. for året 2016. Vi forventer derudover, at nedskrivningerne falder i 2016 i forhold til 2015.

Koncernen vil i 2016 nyde godt af en årlig besparelse på DKK 17 mio. i kapitalomkostninger, som skyldes konverteret efterstillet kapital i forbindelse med omdannelsen sidste år, bortfald af engangsomkostningerne i 2015 til børsnoteringen samt ca. DKK 30 mio. i faldende renteudgifter til udløbne højtforrentede indlån. Alle beløb er indeholdt i den forventede basisindtjening for 2016. Derudover forventes en besparelse på DKK 30 mio. i forhold til 2015 på indbetalinger til indskyderordningen og afviklingsformuen.

Tre nye filialer i 2015 og yderligere fire nye forventes i 2016
Koncernen oplever stor kundetilgang, og aktiviteten på boligmarkedet - særligt på Sjælland - er positiv. Vi tilskriver primært den positive udvikling vor valgte filialstrategi. I modsætning til de landsdækkende banker har koncernen besluttet ikke at lukke filialer. Herudover er der åbnet tre nye filialer i 2015 - i Valby, Dragør samt Langeskov på Fyn. Alle filialer har fået en meget tilfredsstillende start. Filialudbygningen på Sjælland og Fyn vil fortsætte i 2016.

Sparekassen Sjælland forventer derfor at åbne nye filialer i Helsingør, i Køge Bugt området (Greve) samt én minifilial - et såkaldt "Sparekasse Hot-Spot" i Hundested. Sparekassen Fyn forventer at åbne en filial i Nyborg. Sparekassen Sjælland koncernen forventer således at åbne fire nye filialer i 2016.

Slutteligt har vi særligt i 2. halvår af 2015 konstateret en meget tilfredsstillende udvikling på erhvervskundeområdet, hvor særligt tilgangen af små og mellemstore virksomheder er på det højeste niveau i mange år. Sparekassen Sjælland koncernens korte beslutningsveje er den primære årsag til fremgangen.

Sparekassen Sjælland og Sparekassen Fyn vil i 2016 blive sammenlagt og fremover anvende den samme IT-platform. Denne sammenlægning forventes at udmønte sig i betydelige synergieffekter, estimeret til DKK 20-25 mio. med virkning fra regnskabsåret 2017. Omkostninger i forbindelse med sammenlægningen er indeholdt i de regnskabsmæssige forventninger om et højere resultat efter skat i 2016.

Koncernen overholder alle pejlemærker i tilsynsdiamanten og andre relevante nøgletal, herunder likviditets- og kapitaloverdækninger komfortabelt.

Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes torsdag den 14. april 2016, kl. 16.00, i Vipperødhallen, Rensdyrvej 4, 4390 Vipperød.

Med venlig hilsen

Lars Petersson                                            Thomas Kullegaard
Administrerende direktør                             Formand

Yderligere information:

Ønskes yderligere information:

Presse- og direktionsrådgiver Jan Løve
Tlf.:  40 10 76 44

Investor Relations Manager Jan Justesen
Administrerende direktør Lars Petersson