Sparekassen Sjælland-Fyn A/S : Sparekassen Sjælland-Fyn vil optimere og fremtidssikre kapitalstrukturen

6 November 2017 08:27 CET
Selskabsmeddelelse nr. 18/2017

Selskabsmeddelelse nr. 18/2017                                 
Holbæk, den 6. november 2017                                                            

Sparekassen Sjælland-Fyn vil optimere og fremtidssikre kapitalstrukturen   

Sparekassen vil i 2017 og 2018 gennemføre en række tiltag med henblik på, dels at understøtte den fortsatte vækst som følger af sparekassens kommende strategiplan "Nye veje", samt dels at gøre sparekassen klar til de øgede kapitalkrav i de kommende år, herunder indførelsen af NEP-krav og den fortsatte indfasning af kapitalbevaringsbuffer.

Sparekassen ønsker at:

Nettoeffekten af disse tiltag forventes ultimo 2018 at være en styrkelse af sparekassens samlede kapital på 315-395 mio. kr. og en styrkelse af den egentlige kernekapital på 450-525 mio. kr.

Emissionen med fortegningsret for sparekassens eksisterende aktionærer vil blive gennemført til en favørtegningskurs, dog ikke under kurs 100, og påtænkes gennemført i første kvartal 2018 i forlængelse af godkendelse af sparekassens årsrapport 2017. Sparekassen forventer ekstraordinært at undlade udbyttebetaling for 2017 for også på den måde at styrke kapitalgrundlaget.

Provenuet fra emissionen vil - i kombination med effekten af de øvrige tiltag - blive anvendt til at kapitalisere sparekassen, således at den er polstret til den forventede vækst i de kommende år samt de kommende øgede kapitalkrav. Den nye supplerende kapital og hybride kernekapital, som forventes udstedt i 2017 og 2018, forventes udstedt til væsentligt lavere rentesatser, end de kapitalinstrumenter som ønskes indfriet. Dette indebærer samlet set en forventet rentebesparelse i niveauet 30 mio. kr. årligt med fuld effekt fra og med 2019. Med de påtænkte tiltag vil sparekassens kapitalstruktur blive markant optimeret og styrket både kvantitativt og kvalitativt.

Som et led i den kommende strategiplan "Nye veje" har sparekassen fastlagt fire finansielle strategimål, som skal være opfyldt i 2021:

  1. Øget effektivitet - personale- og administrationsudgifter i % af forretningsomfanget skal forbedres med ca. 20 % ved udgangen 2021. Konkret vil sparekassen sikre, at personale- og administrationsudgifter i % af forretningsomfanget pr. 31.12.2021 maksimalt udgør 1,75 %. Med udgangspunkt i sparekassens forretningsomfang på 33,7 mia. kr. pr. 30. september 2017 svarer denne målsætning til en årlig effektivisering på 100 mio. kr.
  2. Høj indtjening pr. omkostningskrone - I/O nøgletallet skal være minimum 1,70 og afspejler dermed en solid indtjening samtidig med, at sparekassen vedbliver at være tæt på kunderne gennem et fintmasket filialnet.
  3. Stærkt fundament - den egentlige kernekapitalprocent og kapitalprocenten skal som minimum være henholdsvis 13,0 % og 17,0 %.
  4. Solid rentabilitet - egenkapitalforrentning på 9-11 % efter skat - også efter at egenkapitalen er øget for at imødekomme de øgede kapitalkrav.

På Sparekassen Sjælland-Fyn's hjemmesider www.spks.dk og www.sparfyn.dk vil en nærmere præsentation af indholdet i strategiplanen "Nye veje" være tilgængelig.

Med venlig hilsen

Lars Petersson                               Thomas Kullegaard
Administrerende direktør                Formand            

Yderligere information:

Presse- og direktionsrådgiver Jan Løve, tlf.: 40107644

Investor relations manager Jan Justesen
Administrerende direktør Lars Petersson

Sparekassen Sjælland-Fyn blev børsintroduceret i december 2015 til det, der svarer til kurs 100 for aktionærerne. Siden da er kursen steget til 124,5. Inklusiv udbetalt udbytte på i alt 6,1 kr. for 2015 og 2016 har aktionærerne, som har været med siden omdannelsen, dermed opnået et afkast på 30,6 %.